De questie achter kwesties

Volgens kern en kringleden…

Het goede leven!

Hoe het leven goed te leven? Dat is een stilzwijgende vraag, de questie achter veel andere kwesties! Een uiterst complexe zaak; en veeleer een waagstuk, een filosofisch vraagstuk en een ontdekkingstocht – een queeste – dan een heldere en eenduidige missie!

krachten uit de onderstroom

krachten uit de onderstroom

De questie van het goede leven daagt mensen uit het eigen leven – zowel in grotere (werk-)verbanden als in het klein, in de persoonlijke levenskring – te her-ijken op wat van waarde is en hoe een goede koers te vinden in het leven door middel van creatieve en morele dialogen!

Verschillende kwesties waarvoor in de waan van de dag geen tijd is, zijn op die manier onderzocht: hoe ze zich bewegen tussen de macroschaal van het ruimteschip aarde met al haar bewoners – hoe ze zich regionaal manifesteren in de (professionele of culturele) gemeenschappen, waar je deel vanuitmaakt – en op welke manier je er als individu goed mee zou kunnen omgaan.

Hoe het leven goed te leven? Ook met alle gevonden, voorlopige antwoorden blijft dit de questie achter veel kwesties en vragen – in het spanningsveld van eigen wensen en belangen voor gezin, familie en andere groepen; wenselijkheden volgens peer groups en internetfora, belangrijke waarden volgens religieuze of werkgemeenschappen, nieuwe denkwijzen  en praktijken volgens communities of practice en andere netwerken en sociale verbanden…

Het antwoord op de vraag naar het goede samen-leven is geen gemakkelijk ‘gewoon je zelf zijn’. Authenticiteit is een complexe morele opgave elke dag opnieuw, in het harde krachtenveld van organisaties en de – ogenschijnlijk – zachte krachten van sociale, spirituele en emotionele adviezen van gelijkgestemde groepen. In een open, ont-dekkende dialoog kunnen we de diverse adviezen als wegwijzers naast elkaar leggen hoe menswording en gemeenschapsvorming goed te organiseren?

Functionele taal en instrumentele modellen schieten hierin wezenlijk tekort. Kan de taal van kunst en mythen, van rituelen en symboliek helpen de oude vraag naar ‘het goede’ opnieuw te stellen?

Lees hier hoe een kwestie die ter tafel is gekomen met historische, filosofische en inter-culturele perspectieven is verrijkt!

…dat kunst in onze samenleving iets is geworden wat met voorwerpen te maken heeft en niet met mensen of met het leven ….
Maar waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken?

Michel Foucault, Frans filosoof (1926 – 1984)