Dialoogtafel

Wat is de kwestie? – Wat is de questie! ©

Filosofie en toepassingen, de kunst van het dialogeren

materiaal voor creatieve oefeningen tijdens de ontdekkingsreis

materiaal voor creatieve oefeningen tijdens de ontdekkingsreis

De kunst van het dialogeren rond de dialoogtafel Wat is de kwestie? — Wat is de kwestie! berust op de idee, dat in elke kwestie een vraag — questie — als begin van een ontdekkingsreis — queeste — verscholen ligt.

Wat is de kwestie?-Wat is de questie!, de vader dialoogtafel

De ‘vader’-dialoogtafel is geschikt in een klein gezelschap een persoonlijke en/of gemeenschappelijke kwestie op creatieve en onderzoekende wijze te verkennen. De dialoog is erop gericht om van een ‘kwestie’ – waar iedereen een mening over heeft – een ‘questie’ te maken: een uitnodigende vraag over de kwestie waarmee ieder zich op eigen wijze verbindt en die richting geeft aan de onderzoekende dialoog.

Dialoogvormen – kinderen van Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

De dialoogtafel met symboliek in vier kringen (vier spelronden van buiten naar binnen, naar de kern van de kwestie) is uitgewerkt in zes dialoogvormen. In deze ‘kinderen’ van Wat is de kwestie?-Wat is de questie? worden deelnemers uitgenodigd om in een klein gezelschap de betekenis van een kwestie in verschillende richtingen te onderzoeken: in een ontdekkende, creatieve of morele richting.

Door vanuit de symbolen op de dialoogtafel met elkaar in gesprek te komen en te verbinden met de eigen verbeeldingskracht, onderzoeken deelnemers een kwestie van binnenuit.
Een coöperatieve veeleer dan strategische of concurrerende uitwisseling van ieders authentieke ervaring ontstaat door dialoog.
Dia betekent in het Grieks door een opening heen. Loog komt van logos, verwijzend naar de wetmatige basis en ordening in de natuur, en de ordeningen die wij zelf aanbrengen: redenerend en verbaal zowel als associërend en intuïtief.

De dialoog via verwoording en verbeelding vindt plaats rondom een beschilderde dialoogtafel of met een dialoogtafelkleed Wat is de kwestie? — Wat is de questie!
De vaderdialoogtafel Wat is de kwestie? — Wat is de questie! bestaat uit een vijftal speelse dialoogvormen, elk met een eigen thema.

Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt tot wat we weten, terwijl de verbeelding de gehele werkelijkheid omvat….

Albert Einstein, Duits natuurwetenschapper (1879 – 1955)


Het dialoogspel: de kwestie als questie!

met het dialoogtafelkleed: voor het voeren van een ont-dekkende dialoog over een kwestie

lees meer ...

Een dialoogwijzer om in een klein gezelschap een persoonlijk thema als een filosofische vraag te onderzoeken rond het dialoogtafelkleed, een canvaskleed van de vader dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!. Deze is vormgegeven voor een kleinere of grotere tafel. Op het canvas dialoogtafelkleed zijn vier kringen met symbolen zichtbaar. Deze symbolische beelden ondersteunen de ontdekkende dialoog over een kwestie: van buiten naar binnen stimuleren de symbolen op het kleed de questie – de samenhang met achterliggende levensthema’s en filosofische vragen – achter de kwestie te vinden. Door deze werkwijze worden deelnemers gestimuleerd het oordelen uit te stellen en normen die van buitenaf komen, te verbinden met waarderingen van binnenuit.

Inclusief een dialoogwijzer voor het voeren van de dialoog in vier ronden is het dialoogtafelkleed in twee formaten te bestellen. De dialoogwijzer bij het grotere formaat is iets complexer, inclusief een kleurendobbelsteen:

 • klein formaat 40 x 72 cm
 • groot formaat 60 x 107 cm

Lees meer 


Quintessencespel: de vijf elementen!

Kaartspel met wijsheidsspreuken en dialoogregels voor kringgesprekken en zinvolle ontmoetingen.

lees meer ...

kringgesprekken met de wijsheidskaarten

kringgesprekken met de wijsheidskaarten

Het dialoogspel speelt met wijsheid en symboliek van de vijf elementen met aanwijzingen en vragen voor het faciliteren van dialogen in een kleine kring. Op lichtvoetige wijze kan het kaartspel een creatieve dialoog stimuleren: in een kring verken je met elkaar de betekenis van een vraag, een kwestie of een wens door deze te spiegelen in de symboliek van de vijf elementen, in een poëtische spreuk en in mythische thema’s. Zo ontstaan eigen beelden bij de kwestie. Door deze samen te bespiegelen en te bevragen creëert het spelen zelf betekenisvolle ontmoetingen.

De wijsheidsspreuken en de symbolen nodigen je uit tot drie verschillende vormen van kringgesprekken.
Deze staan beschreven op drie Instructiekaarten:
1 Kwintetten, 2 Kairos wikt en weegt… en 3 Bij Hermes!

De vier symbolen duiden op verschillende wijzen van ontmoeten:

 • het oog als de spiegel van de ziel
 • het hart dat kracht van kwetsbaarheid herbergt
 • de spiraal op een reis naar binnen in afstemming met het innerlijk kompas
 • de hand schudden, als gebaar voor menselijke ontmoeting

In één of meer kleine groepen verken je een kwestie: door deze aan de hand van wijsheidskaarten symbolisch te bevragen, te verwoorden en te verbeelden. Bijvoorbeeld door met elkaar over een kwestie te quintetten: vergelijkbaar met kwartetten – evenwel niet door kaarten zelf te verzamelen maar uit te spelen – vorm je in dit spel met je medespelers een quintet kaarten rond een thema. Bij de andere gespreksvormen wordt de gehele kaartenset in een bepaalde vorm op tafel gelegd – bij Kairos wikt en weegt in een waaier en trekken spelers om de beurt een kaart ter verbeelding en verwoording van een kwestie;  en bij de gespreksvorm Bij Hermes worden de kaarten geordend naar de elementen in de vier windrichtingen, waarbij spelers elkaar de symbolische boodschap en wijsheidsspreuk op de getrokken kaart toespelen. 

Solo is het Quintessencespel ook te spelen door de kaartenset als inspiratiekaarten te gebruiken. Zo zou je een kwestie voor jezelf in gedachten kunnen nemen en ‘het toeval’ (ofwel Kairos, de Griekse mythische god van het goede moment) je een kaart laten toespelen: de kleur op de kaart, die gekoppeld is aan een van de vier elementen – aarde, water, lucht en vuur – met een bijpassend symbool – oog, hart, spiraal of hand – kun je als een mythische wegwijzer voor je kwestie gebruiken; de wijsheidsspreuk kan een filosofisch of poëtisch licht erop laten schijnen.

ISBN: 978-90-822774-0-1 — Het spel biedt een inleiding tot het Questiespel.
Duur: een half tot een heel dagdeel per spelvorm, voor een kleine groep spelers.
Met meerdere spellen geschikt voor grote groepen tot meer dan 100 spelers.

Lees meer


Questiespel: de queeste in het labyrint!

Dialoogspel voor levensheroriëntatie en zinvolle ontmoetingen.

lees meer ...

Dialoogwijzer met: tempel van levensraadsels,  ontmoetingen op de levensreis en de queeste in het labyrint

dialoogwijzer met: tempel van levensraadsels, ontmoetingen op de levensreis en de queeste in het labyrint

Als tweetal of in een klein gezelschap volg je een levensvraag of levensthema in een drieluik van verleden – heden – toekomst.
Door een levensraadsel op het speelveld te verbinden met een belangrijk thema van je eigen biografie (en de betekenis van het thema te volgen vanuit het verleden, in het heden en voor de toekomst) ontstaat er een mythische rode draad. Het spel nodigt deelnemers uit de samenhang te verwoorden aan de hand van vier symbolen op de speelkaarten en het speelveld – de hand, het oog, de spiraal en het hart – als symboliek voor betekenisvolle ontmoetingen op de levensweg.

Het dialoogspel laat je de richting, die je in het leven hebt gekozen, bespiegelen als een questie — een vraag met een queeste als antwoord. Met elkaar ga je dialogen aan over de questie en over wat waarde geeft in het leven.

Drie vormen van kringgesprekken ondersteunen het dialoogspel rond het speelveld “drieluik verleden – heden – toekomst”. De questie, die deelnemers willen onderzoeken, verwoorden zij in een kwatrijn. De oogst uit de kringgesprekken verzamelen deelnemers op een ‘levenstrap’: zeven kernzinnen die symbolisch de weg wijzen als op een queeste in het labyrint. 
De mythische symboliek in het spel nodigt je uit je te bezinnen welke koers je op je levensreis hebt gekozen. Hoe gebruik je levensraadsels en tekens onderweg als symbolische wegwijzers naar het centrum? De betekenis van deze plaats verwijst naar de quintessence ofwel het vijfde element: daar komen weg en doel samen! Het perspectief van de quintessence laat je de wereld anders zien èn zijn. Tijdens het samenspel ontstaan zinvolle gesprekken en ontmoetingen, die ertoe  kunnen bijdragen dat je wordt wie je bent…

ISBN 978-90-822774-1-8 — Duur: één tot twee dagdelen, voor 2 tot 8 spelers.

Lees meer

Pythiaspel: doe een worp!

Creatief orakelspel voor het verkennen van een vraag, wens of probleem aan de hand van mythische beelden en eigen wijsheid.

lees meer ...

spelattributen bij het creatieve orakelspel Pythiaspel: doe een worp!

spelattributen bij het creatieve orakelspel
Pythiaspel: doe een worp!

Als tweetal onderzoek je de betekenis van een wens of probleem door de orakelkunst van het lezen van tekens onderweg; door symboliek die jou toevalt samen te ontraadselen en de gevonden betekenis poëtisch samen te vatten.
Het dialoogspel heeft als doel op creatieve wijze de vraag achter een vraag te verkennen. Letterlijk en figuurlijk doe je een worp, die een spoor met raadselachtige aanwijzingen oplevert.
Door met verbeelding het spoor te volgen ont-dek je een persoonlijk thema. Dat thema beschrijf je in de vorm van een haiku.

Zoals de Pythia vroeger in de tempel van Delphi haar advies in orakeltaal gaf, zo speel je nu zelf de priesteres met dit orakelspel: met mythische beelden creëer je een kompas voor het labyrint van het leven.

Deelnemers spelen voor zichzelf en/of voor elkaar afwisselend de rol van de Pythia (priesteres en orakel) en de vragensteller.

ISBN: 978-90-822774-2-5 — Duur: een dagdeel, solo en in één of meerdere tweetallen te spelen.
Met meerdere spellen geschikt voor grote groepen.

Lees meer

Beeldendialoog: een kwestie als queeste!

Dialoogspel voor het ontdekken van de levenskunstige kern van een kwestie.

lees meer ...

workshop met de beeldendialoogtafel

workshop met de beeldendialoogtafel

In een eigen groep of in een heterogeen gezelschap voer je een speelse dialoog aan de hand van beelden (symbolen en rich objects), een kaartenset en reflectie-opdrachten. Dat gebeurt rond de ‘vaderdialoogtafel’ Wat is de kwestie?-Wat is de questie! of een canvaskleedversie ervan. 
De dialoogbegeleider laat de deelnemers een filosofische – of levensvraag (de ‘questie’ achter de kwestie) op eigen wijze verbeelden: de beelden geven richting in een gemeenschappelijk onderzoek op de wijze van een ontdekkingsreis (queeste). Aan de hand van instructiemateriaal krijgt je handreikingen hoe de kwestie als questie in vier richtingen (spelronden) te bevragen en te verrijken:

 • Een elementaire duiding van de kwestie als questie (aards, stromend, luchtig, vurig?)
 • Met behulp van een filosofische wegwijzer
 • Met behulp van een mythische wegwijzer
 • De quintessence: hoe komen weg en doel samen?

Het Beeldendialoogspel faciliteert gemeenschappelijk onderzoek van kwesties die mensen individueel of gemeenschappelijk bezig houden.
Het materiaal biedt structuur en symboliek voor het voeren van een speelse dialoog vanuit de vraag hoe de kwestie deelnemers heeft geraakt.

Wanneer je je openstelt voor de beelden op de dialoogtafel, gaan deze voor je werken als symbolische wegwijzers op een reis naar de kern van de kwestie.
Een taal van de ziel ontstaat, wanneer je je laat aanspreken en je je op eigen wijze uitspreekt: vanuit gevoel en intuïtie, op vleugels van verbeelding.

ISBN: 978-90-822774-3-2 — Duur: één tot twee dagdelen, in een kleine groep tot maximaal 8 spelers.

Lees meer

Existentiespel: volg je weg!

Dialoogspel voor het onderzoeken van morele vragen aan de hand van ethische perspectieven.

lees meer ...

wijsheidskaarten, dialoogformulier en spelatributen bij het Existentiespel: volg je weg!

wijsheidskaarten, dialoogformulier en spelatributen bij het Existentiespel: volg je weg!

In een klein gezelschap verken je ieders morele opvattingen over een kwestie en spiegel je deze in je eigen morele ontwikkeling rond speelvelden, ontleend aan de vader dialoogtafel. Dit verkennen van de persoonlijke morele denkbeelden vormt de achtergrond voor het onderzoeken van de betekenis van een vraag of een kwestie in het licht van vier ethische perspectieven (in vier spelronden): deugdethiek, plichtethiek, gevolgenethiek en verantwoordelijkheidsethiek.

Aan de hand van vier dialoogvelden ontrafel je een kwestie als een morele vraag in het licht van:

 • de filosofie van de levenskunst: het goede leven
 • de moraal van gehoorzaamheid en het ideaal van meesterschap in het leven
 • de moraal van autonomie en maakbaarheid van het leven
 • de existentiële trouw aan jezelf en het kunnen spelen met perspectieven

Door de vraag in de diepte te onderzoeken maak je spelenderwijs kennis met ethische perspectieven en spin je je thema uit tot een morele rode draad op de levensreis.

In grotere groepen kan een dialoogbegeleider de onderzoekende kracht van de dialoog versterken door de wisselwerking tussen een verdiepende verkenning in een subgroep en een uitwisseling met de gehele groep.
Bijvoorbeeld door na elke spelronde de deelnemers uit te nodigen de morele bespiegelingen in de subgroep te verrijken in een dialoog met de gehele groep rond de ‘vaderdialoogtafel’ Wat is de kwestie?-Wat is de questie! of rond een canvaskleedversie ervan.
Het spel stimuleert een moreel onderzoek over thema’s uit leven en loopbaan, die spelers zelf inbrengen. Gemeenschappelijk onderzoek gaat in het Existentiespel samen met reflectie op je persoonlijke waarden. Onderzoekend belicht je de wijze waarop je normatieve overtuigingen zich hebben gevormd en hoe deze doorspelen in je huidige (werk-)leven.

ISBN: 978-90-822774-4-9 — Duur: twee dagdelen, voor 4 tot 6 spelers.

Lees meer